Social Icons

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

Friday, May 13, 2005

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Kurikulum persekolahan kebangsaan mendukung hasrat mulia negara bagi
menyediakan pendidikan bertaraf dunia kepada generasi masa kini dan akan
datang. Penyemakan kurikulum bertujuan memantapkan Akta Pendidikan,
memenuhi semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan
warga Malaysia menghadapi cabaran pendidikan abad 21.
Kurikulum yang disemak semula memberi penekanan kepada nilai murni
dan semangat patriotik bagi menyedarkan murid akan peranan dan
tanggungjawab mereka sebagai warganegara maju dan masyarakat berilmu.
Murid dididik untuk berfikir, berilmu pengetahuan luas, bertataetika tinggi,
bijaksana, serta dapat menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi
secara berkesan. Diharapkan kurikulum ini dapat melahirkan murid yang
berkeyakinan dan tabah mengatasi segala rintangan dan cabaran dalam
kehidupan.
Pendidikan Seni Visual ialah mata pelajaran wajib di peringkat sekolah
menengah rendah dan mata pelajaran elektif di peringkat sekolah menengah
atas. Mata pelajaran ini bertujuan membentuk keperibadian generasi
Malaysia yang celik budaya kesenian. Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni
Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah merangkumi tajuk-tajuk
yang menegaskan proses penghasilan, produk, kefahaman seni warisan,
pengertian seni secara menyeluruh dan aspek kritikan.
Kementerian Pendidikan merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih
kepada setiap individu dan institusi atas sumbangan kepakaran, masa, dan
tenaga sehingga terhasilnya sukatan pelajaran ini.
v
Page 6
PENDAHULUAN
Pendidikan Seni Visual menjurus kepada seni tampak dan tidak merujuk
kepada seni lain seperti seni muzik, seni sastera, seni tari dan seni
mempertahankan diri.
Pendidikan Seni Visual sekolah menengah lebih menegaskan kegiatan
dalam proses penghasilan dengan melibatkan aspek pemahaman,
penghayatan dan kritikan. Proses ini menyentuh perasaan estetik dan daya
kreativiti individu melalui penajaman daya intuisi, persepsi, imaginasi dan
konsepsi murid. Dengan ini, murid diharapkan dapat mengamalkan
pertimbangan seni visual, meningkatkan lagi kepekaan, menjadi pengkarya
yang rasional dan mampu mengendalikan kehidupan dengan membawa
bersama nilai yang disebutkan.
Kurikulum Pendidikan Seni Visual sekolah menengah merangkumi perkara
yang berkait dengan seni halus, komunikasi visual, reka bentuk dan kraf
tradisional. Murid dilatih untuk melihat sesuatu dengan perspektif yang lebih
luas sama ada daripada aspek estetik mahupun aspek gunaan. Melalui
kefahaman aspek di atas, murid dapat diterapkan dengan penghayatan
warisan seni visual dan mengamalkannya dalam kehidupan, terutama dalam
meningkatkan nilai hidup. Murid akan didedahkan dengan ilmu seni visual
yang berkaitan dengan bidang tertentu dan menerapkan budaya menghargai
serta mengaplikasi ilmu yang diperolehi bersama.
1
pendidikan seni visual sekolah menengah
Page 7
MATLAMAT
Matlamat Pendidikan Seni Visual sekolah menengah adalah untuk membentuk
keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya, mempunyai nilai-nilai
estetik yang tinggi, imaginatif, kritis, kreatif, inovatif dan inventif. Kandungan
kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran
terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni
dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri,
keluarga, masyarakat dan negara, selaras dengan hasrat Falsafah
Pendidikan Kebangsaaan.
OBJEKTIF
Pendidikan Seni Visual di sekolah menengah bertujuan untuk
1. menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan,
2. memupuk budaya penyelidikan dalam proses penghasilan karya seni
visual,
3. meningkatkan pengetahuan, daya kreativiti, inovasi, disiplin serta
kemahiran dalam bidang seni visual yang dapat diamalkan dalam
kehidupan dan kerjaya,
4. menggunakan pelbagai kemahiran, media, teknik dan teknologi untuk
mereka cipta barangan kraf dan produk seni visual yang berkualiti,
5. membuat diskripsi, analisis, interpretasi dan penilaian terhadap karya
seni visual,
6. mendapat nilai tambah dalam disiplin sains, teknologi dan mata
pelajaran lain,
2
pendidikan seni visual sekolah menengah
Page 8
7. menghargai sumbangan dan pengaruh tokoh-tokoh seni visual dalam
konteks perkembangan sejarah seni visual di Malaysia dan antarabangsa,
8. menjadikan bidang seni visual sebagai prospek kerjaya,
9. menyedari dan menghargai suasana seni dalam persekitaran dan kaitan
dengan keselesaan hidup, dan
10. membina jati diri ke arah pembentukan negara bangsa.
ORGANISASI KURIKULUM
Kurikulum Pendidikan Seni Visual disusun berdasarkan dua bidang iaitu
Bidang Penghasilan Seni Visual serta Sejarah dan Apresiasi Seni Visual.
Kedua-dua bahagian ini diharapkan dapat membantu murid dalam menguasai
pelbagai kemahiran. Antara kemahiran yang akan dikuasai murid melalui
pendidikan seni visual ialah kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif,
kemahiran berkomunikasi secara berkesan, kemahiran membuat pilihan dan
keputusan yang tepat, kemahiran mencari, menginterpretasi dan
mengaplikasi maklumat, kemahiran bekerjasama dan kemahiran
pengurusan.
Bagi membolehkan murid menguasai kemahiran-kemahiran ini guru perlu
mengintegrasikan kedua-dua bidang ini dalam pengajaran dan
pembelajaran. Dalam penghasilan seni visual, kegiatan harus melibatkan
penerokaan, pewujudan idea, perkembangan idea, pembelajaran secara
terancang, penggunaan teknologi, alat dan bahan melalui teknik tertentu.
Semua kegiatan seni mengutamakan kajian-kajian sebelum, semasa dan
selepas proses penghasilan. Ini bertujuan menerapkan budaya penyelidikan
di kalangan murid.
3
pendidikan seni visual sekolah menengah
Page 9
pendidikan seni visual sekolah menengah
Kedua-dua bidang ini menjurus kepada matlamat Pendidikan Seni Visual
dan juga matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Tujuannya adalah
untuk pembinaan individu, keluarga, masyarakat dan negara. Pengajaran
dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual dijalankan dalam bentuk teori
dan praktikal tetapi pendekatannya bergantung kepada kebijaksanaan guru
untuk mengendalikannya asalkan meliputi tiga domain iaitu, pengetahuan,
kemahiran dan nilai.
Perkara yang ditegaskan dalam bidang penghasilan seni visual adalah
kegiatan kreatif yang melibatkan benda-benda yang dapat disentuh, dilihat
dan diimaginasi bagi menggalakkan perkembangan persepsi dan daya intuisi.
Dengan ini diharapkan fahaman nyata dan abstrak dapat diselaraskan dan
pemupukan minat terhadap Pendidikan Seni Visual dapat dikembangkan.
Bidang Sejarah dan Apresiasi Seni Visual memberi tumpuan kepada
pengalaman seni dalam kehidupan harian dan dalam budaya kebangsaan.
Perbandingan dengan seni dan budaya luar juga digalakkan bagi
memperlihatkan keseimbangan pendedahan dalam bidang seni visual
termasuk kraf kebangsaan demi mengenali seni visual dalam evolusi budaya
kebangsaan.
KANDUNGAN
Kurikulum Pendidikan Seni Visual Sekolah Menengah disusun berdasarkan
kandungan yang dibahagikan kepada:
1. Penghasilan seni visual
2. Sejarah dan apresiasi seni visual
4
Page 10
pendidikan seni visual sekolah menengah
1. PENGHASILAN SENI VISUAL
Bidang ini menyediakan peluang kepada murid mengaplikasi kefahaman
mereka untuk menghasilkan kerja seni berdasarkan asas seni reka dalam
pelbagai teknik. Proses penghasilan ini memberatkan pernyataan idea yang
berkaitan dengan pernyataan kendiri, masyarakat dan nilai kenegaraan.
Sehubungan itu latar belakang budaya dan nilai masyarakat yang terdapat
dalam sesuatu karya seni diperkenalkan. Aspek sains dan teknologi
diperkenalkan secara terus untuk membantu kegiatan seni.
Bidang ini meliputi asas seni reka, seni halus (lukisan, catan, arca dan
cetakan), komunikasi visual (seni grafik dan multimedia), reka bentuk (reka
bentuk industri dan reka bentuk persekitaran) serta seni kraf tradisional dan
dimensi baru.
Bidang Penghasilan Seni Visual meliputi:
a) Asas Seni Reka
i) Unsur Seni
garisan, rupa, bentuk, ruang, jalinan dan
warna
ii) Prinsip rekaan
harmoni, penegasan, imbangan, kontra,
irama dan pergerakan, kepelbagaian dan
kesatuan.
b) Seni Halus
lukisan, catan, arca dan cetakan
c) Komunikasi Visual
reka bentuk grafik dan multimedia
d) Reka Bentuk
reka bentuk industri dan reka bentuk
persekitaran (hiasan dalaman dan
lanskap)
5
Page 11
pendidikan seni visual sekolah menengah
e) Kraf Tradisional
dan Dimensi Baru
tembikar/seramik, batik, ukiran kayu,
anyaman, tenunan dan tekat.
Bidang ini memberi peluang kepada murid membuat kajian pemahaman
terhadap hasil seni visual dalam budaya tempatan, kebangsaan dan negara
ASEAN serta negara tertentu yang mempunyai kesamaan dan kelainan
dengan budaya kebangsaan. Murid dapat menyatakan kefahaman, membuat
apresiasi dan kritikan seni.
Bidang Sejarah dan Apresiasi Seni Visual meliputi :
a)
Perkembangan Seni Visual di Malaysia:
i) Seni Halus
gerakan seni halus, pelukis,
penghasilan dan sumbangan.
ii) Kraf Tradisional
dan Pribumi
tokoh, penghasilan dan sumbangan.
b)
Peralatan
senjata dan domestik
c)
Alat Permainan
gasing, wau dan alat muzik
tradisional
d)
Seni Bina
kediaman, masjid, wakaf, gerbang,
makam dan taman
e)
Kenderaan
darat dan laut atau sungai
6
2. SEJARAH DAN APRESIASI SENI VISUAL
Page 12
pendidikan seni visual sekolah menengah
f) Pakaian
baju kurung, baju melayu, baju kedah,
baju cekak musang dan lain-lain.
g) Perhiasan
(Ornamen)
hiasan kepala, hiasan leher, hiasan
tangan, hiasan kaki dan hiasan pinggang
7

2 comments:

Anonymous said...

Bolehkah kamu beri maksud Prinsip rekaan dan unsur seni???

cik pelangi said...

ape kerjaya yang boleh diceburi dengan bidang seni lukis ini..?

 
Blogger Templates